Bilance skleníkových plynů

Bionafta

Je vhodné alternativní palivo pro pohon vznětových motorů a její použití se dlouhodobě uplatňuje na trhu ČR a ostatních zemích EU. Její použití snižuje riziko dodávek importovaných fosilních surovin pro výrobu motorových paliv a umožňuje využití domácích zemědělských surovin. Zvyšuje využití orné půdy v ČR, jejíž část zůstává nevyužita a zvyšuje zaměstnanost.

 

VÍTE ŽE...
Bionafta vyrobená v moderních velkokapacitních výrobnách na území ČR snižuje v porovnání s s fosilní naftou emise skleníkových plynů o cca 50%.

VÍCE INFORMACÍ O BIONAFTĚ
 

Skleníkové plyny

Se považují za příčinu oteplování planety a vzniku problémů z toho vyplývajících. Hlavním skleníkovým plynem je oxid uhličitý (CO2), jehož obsah se v zemské atmosféře zvyšuje v důsledku používání fosilních uhlíkatých surovin (uhlí, ropa, zemní plyn). Dalšími skleníkovými plyny jsou oxid dusný (N2O) a metan (CH4).

Teoreticky je při použití biopaliv bilance oxidu uhličitého nulová. To znamená, že oxid uhličitý, který vzniká spálením biopaliva, se neakumuluje v atmosféře, ale využije se při fotosyntéze nové biomasy, z které bylo biopalivo vyrobeno. Prakticky se však při výrobě biopaliva spotřebuje fosilní energie a různé produkty, které jsou zdrojem oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. Je proto důležité znát množství emisí, které produkuje výroba a použití biopaliv a míru úspor skleníkových plynů oproti fosilním palivům.

Emise skleníkových plynů

Se zpravidla vyjadřují v gramech CO2 ekvivalentu na jednotku energie (CO2eq/MJ) popřípadě v kg CO2eq/t. CO2eq je suma množství jednotlivých skleníkových plynů vynásobené stanoveným koeficientem, který je pro oxid uhličitý = 1, pro oxid dusný = 296, pro metan = 23.

Do emisí skleníkových plynů se zahrnují veškeré emise vzniklé při pěstování biomasy, nebo dobývání fosilní suroviny, emise vzniklé při zpracování suroviny na palivo a emise produkované při spalování paliva, tj. celý životní cyklus.

Pro získání reálných údajů jsou propočteny emise skleníkových plynů pro konkrétní výrobní jednotky instalované v ČR podle metodiky LCA (Life Cycle Assesment) uvedené ve směrnice EU 2009/28/ES, které zahrnují emise celého životního cyklu biopaliva od pěstování suroviny až po spálení v motoru (Well-to-Wheel), s použitím alokačního principu dle energetického obsahu.

Výsledkem je hodnota součtu emisí vzniklých při všech stupních výroby a použití bionafty, tj.

emise z pěstování řepky, emise z jejího zpracování, emise z přepravy a distribuce a emise z použití bionafty,

tj. spálení v motoru.

Emise z pěstování řepky zahrnují emise z výroby použitých hnojiv, osiva, chemikálií na ošetření porostů, ze spotřebovaných pohonných hmot při obdělávání, ze sušení a skladování semen. Pro výpočet byl použit standardní údaj uvedený ve směrnici EU ve výši 29 g CO2eq/MJ.

Emise ze zpracování zahrnují emise z výroby elektřiny, páry a chemikálií, spotřebovaných při výrobě řepkového oleje z řepkových semen na moderní výrobní jednotce s kapacitou 450 kt/rok. Dále zahrnují emise z moderní výroby MEŘO na výrobní jednotce s kapacitou 120 kt/rok.

Emise z přepravy a distribuce byly převzaty ze směrnice EU ve výši 1,0 g CO2eq/MJ.

Emise z použití MEŘO jako motorového paliva jsou nulové.

V následující tabulce jsou uvedeny emise skleníkových plynů propočtené pro jednotlivé fáze výroby MEŘO.

 
Výrobní fáze Emise gCO2eq/kg Emise gCO2eq/MJ Podíl [%]
Pěstování řepky 1 073 29,0 69,7
Výroba oleje 133,2 3,6 8,6
Výroba MEŘO 296,0 8,0 19,3
Přeprava a distribuce 37 1,0 2,4
Celkem 1 539,2 41,6 100
 
 
V porovnání s motorovou naftou, při jejíž výrobě a použití činí emise skleníkových plynů 83,8 gCO2eq/MJ, jsou celkové úspory emisí skleníkových plynů z výroby a užití MEŘO 42,2 gCO2eq /MJ, což je 50,4 %. Dosahovaná úspora skleníkových plynů je pro současné moderní jednotky vyrábějící bionaftu MEŘO mnohem vyšší než je limitní kritérium udržitelnosti 35 %, stanovené aktuálně platným  Nařízením 2009/28/EU (50% od 1. ledna 2017 a 60% od 1. ledna 2018 v případě biopaliv vyrobených ve stacionárním zdroji, uvedeném do provozu 1. ledna 2017 nebo později).
 
frame-scrollup