Biopaliva a ceny potravin

Bionafta je vhodné alternativní palivo pro pohon vznětových motorů a její použití se dlouhodobě uplatňuje na trhu ČR a ostatních zemích EU. Její použití snižuje riziko dodávek importovaných fosilních surovin pro výrobu motorových paliv a umožňuje využití domácích zemědělských surovin. Zvyšuje se využití orné půdy v ČR, jejíž část zůstává v současné době nevyužita. Současně se zvyšuje i zaměstnanost lidí ve venkovském prostoru.  Naši zemědělci jsou schopni na slušné cenové úrovni surovinově zabezpečit  udržitelnou výrobu potravin i bionafty z tuzemské řepky.

Je nesmyslné, že by došlo v České republice k navýšení ceny potravin v důsledku pěstování plodin k výrobě biopaliv. Je to dokonce i nesmyslné v globálním pohledu. Navýšení ceny potravin bylo vždy v důsledku ukládání spekulativního kapitálu do zemědělských komodit. Ceny potravinářských komodit  stoupaly a klesaly bez ohledu na výrob biopaliv.
Hlavním biopalivem v ČR je a mělo by být MEŘO, t.j bionafta na bázi řepky, která má v podmínkách ČR ideální podmínky a je tradiční zemědělskou komoditou. Řepka je na území ČR pěstována v souladu s požadavky na dobrý zemědělský a environmentální stav.  Pěstování řepky v našich podmínkách tak splňuje podmínku, že je pěstována trvale udržitelným způsobem.

V ČR se pěstuje řepka olejná na 300 až 350 tis. ha s produkcí cca 1 mil./rok řepkových semen při výnosech  3-3,2  t/ha. Osevní plochy zaujímají 12 - 14 % z celkové orné půdy, při čemž 300 tis. ha je ponecháno ladem, neboť v současné době není dostatečný odbyt na všechny zemědělské produkty. Použití řepky pro výrobu bionafty tedy nekonkuruje a neomezuje výrobu zemědělských surovin pro výživu. Jednoznačně přispívá k využití orné půdy, ke zvýšení produkce a zaměstnanosti v zemědělství. 

V roce 2020 by, při stávajících  osevních plochách 350 tis. ha a při předpokládaném zvýšení hektarového výnosu na 3,6 t/ha,  činila  produkce řepkových semen  1,260 mil.t. 
Prioritním užitím olejnatých semen je zajištění výroby potravinářských výrobků. Pro tento účel se v ČR ročně spotřebuje cca 100 tis.tun  rostlinných olejů, což odpovídá spotřebě 260 tis.t řepkových semen. Pro výrobu bionafty je tak v České republice možné počítat se spotřebou až 1 mil. t/rok řepkových semen, což odpovídá produkci 380 t/rok bionafty.

Bez dalšího zvyšování osevních ploch je tedy možné v podmínkách České republiky zajistit jak výrobu potravin, tak stanovenou náhradu motorové nafty, kterou požadují čísla v Nařízení č.2009/28/ EU.  Zemědělci jsou schopni na slušné cenové úrovni surovinově zabezpečit  výrobu potravin i bionafty z tuzemské řepky ve výši 380 t/rok, což je přepokládaná spotřeba v roce 2018. 
 

frame-scrollup