Energetická bilance bionafty

Bionafta je alternativní palivo vhodné pro pohon vznětových motorů a její použití se dlouhodobě uplatňuje na trhu ČR a ostatních zemích EU. Její použití snižuje riziko dodávek importovaných fosilních surovin pro výrobu motorových paliv a umožňuje využití domácích zemědělských surovin. Zvyšuje využití orné půdy v ČR, jejíž část zůstává nevyužita a zvyšuje zaměstnanost. Při výrobě bionafty ve standardních podmínkách ČR se vložená energie zhodnotí téměř trojnásobně.

Energetická náročnost výroby paliva je suma všech energií potřebných na těžbu nebo pěstování základní suroviny a její přepracování na konečné palivo, vztažená na hmotnostní jednotku (GJ/t), nebo na jednotku energetického obsahu paliva (GJ/GJ).
Energetická náročnost výroby bionafty byla propočtena na základě energetické bilance celého výrobního cyklu výroby MEŘO zahrnující pěstování řepky, produkci oleje a výrobu MEŘO. Energetická bilance je specifická pro každou výrobní jednotku a závisí na řadě faktorů. Energetická bilance je propočtena pro jednotku o kapacitě 120 kt/rok MEŘO a 15 kt/rok surového glycerinu. Celková energetická bilance výroby jedné tuny MEŘO je uvedena v následující tabulce.
 

VSTUP GJ/t VÝSTUP t/t GJ/t
Pěstování řepky 14,10 MEŘO 1,00 37,0
Výroba oleje 2,05 Šrot 1,51 28,2
Výroba MEŘO 2,97 Glycerin 80% 0,13 2,2
Celkem 19,12     67,4
 

Ve spotřebě energií na výrobu oleje a výrobu MEŘO jsou použity technické údaje fy DeSMET-BALLESTRA pro moderní jednotku které zahrnují spotřebu elektrické energie, páry, energetický obsah všech spotřebovaných chemikálií, včetně katalyzátoru, metanolu, aditiv apod.

Získaná energie je propočtena dle energetického obsahu jednotlivých výstupních produktů.

Z energetické bilance celého cyklu výroby jedné tuny MEŘO vyplývá, že z vložené energie ve výši 19,1 GJ se produkují finální výrobky s celkovým energetickým obsahem 67,4 GJ, což je téměř trojnásobek vložené energie.

 

 

Energetická náročnost výroby MEŘO byla propočtena na základě výše uvedené energetické bilance celého cyklu výroby MEŘO. Spotřeba energie v jednotlivých fázích výroby byla alokována (převedena) na vyrobené produkty proporcionálně jejich celkovému energetickému obsahu.

Energetická náročnost výroby MEŘO ověřená kontrolním propočtem v největší české výrobní jednotce PREOL Lovosice je 11,5GJ/t. Protože standardně stanovená a normovaná výhřevnost produktu MEŘO je 37,0 GJ/t , dá se jednoduchým výpočtem prokázat, že vložená výrobní energie se zde zhodnotí 3,2 krát.

frame-scrollup