Certifikace udržitelnosti

Na evropských trzích uspěje v příštím roce pouze certifikovaná bionafta, u které byly, kromě užitných vlastností, prokázány i naprosto pozitivní vlivy na životní prostředí. Díky své moderní technologii prokázal PREOL při výrobě a spotřebě bionafty 49% úsporu emisí skleníkových plynů oproti emisím vzniklým z použití fosilní motorové nafty. Společnost PREOL, a.s., uvedla před rokem do provozu nejmodernější jednotku na výrobu bionafty s kapacitou 100 000 tun ročně, získala nyní mezinárodní certifikát dle systému ISCC (International Sustainability and Carbon Certification).

Bionafta vyráběná ve společnosti PREOL, a.s. úspěšně prošla procesem certifikace za účelem ověření vlivu na životní prostředí a to jako první ve svém oboru a regionu. Certifikace prokázala dlouhodobou udržitelnost podmínek výroby bionafty v celém životním cyklu od pěstitelů řepkového semene, přes sběrná místa až po konečný proces výroby a spotřeby bionafty.
PREOL, a.s. tak může deklarovat, že při pěstování řepky a spotřebě všech surovin nutných pro výrobu biopaliv jsou dodržovány veškeré podmínky na dlouhodobě udržitelnou výrobu a splněny požadavky Evropské legislativy.

Mezinárodně uznávaný systém ISCC byl vypracován na základě směrnic Evropské unie o podpoře a využívání energie z obnovitelných zdrojů (2009/28/ES, 2009/30/ES). Certifikovaná biopaliva, která splní základní podmínky dlouhodobé udržitelnosti, by se měla odlišit od těch, která mají negativní vliv na životní prostředí. Samotný proces certifikace je komplexní systém prokazování a podložených výpočtů, s cílem dokázat splnění stanovených kriterií. Ty musí být jednak splněny při pěstování a sklizni biomasy, v případě PREOLu řepky, jejího skladování, přepravy, zpracování a spotřeby. Musí být prokázáno snížení emisí skleníkových plynů v celém životním cyklu produkce biopaliva, který začíná na poli a končí v nádrži motorového vozidla.


 V praxi to znamená, že PREOL, a. s. vyrábí bionaftu technologií, která zajišťuje:

  1. výrazné snížení emisí skleníkových plynů oproti klasické naftě
  2. pro pěstování řepky je využívána vhodná orná půda, která byla i v minulosti pro tyto účely používána
  3. řepka pro výrobu bionafty je pěstována podle zásad správné zemědělské praxe
  4. zaměstnanci, kteří se podílejí na výrobě, pěstování, skladování a dopravě pracují v souladu s pracovními a sociálními podmínkami obvyklými v Evropské unii 

Úspora emisí skleníkových plynů při výrobě bionafty se promítne v roce 2011 i do české legislativy. Musí být dosaženo minimálně 35% snížení emisí oproti emisím z použití klasické motorové nafty. Díky své moderní technologii dosáhla bionafta z Preolu zmiňovanou úsporu skleníkových plynů a již dnes a s velkou rezervou splnila tento budoucí legislativní požadavek. Mezinárodně platný ISCC certifikát, bez kterého by PREOL nemohl prodávat své produkty již od prvního ledna 2011 např. do Německa, získal PREOL jako první výrobce bionafty u nás. 
 

frame-scrollup