Co jsou biopaliva

Biopaliva obecně jsou produkty vyrobené z biomasy určené pro využití jako zdroj energie. Surovinami pro jejich výrobu jsou nejrůznější druhy biomasy cíleně pěstované k tomuto účelu, jako je obilí, olejniny, cukrová řepa a třtina, brambory, olejniny, kukuřice, dále pak trávy a odpadní biomasa, jako jsou zbytky z rostlinné výroby, hlavně sláma, odpady z živočišné výroby, např. exkrementy, komunální odpady, odpady potravinářského a dřevozpracujícího průmyslu a lesní odpady.

Biopaliva se vyrábějí ve formě pevné (kusové, brikety, pelety), kapalné (rostlinné oleje a jejich deriváty, bioetanol a jiné chemické produkty) a plynné (bioplyn, pyrolýzní plyn).

Kapalná biopaliva se užívají jednak k energetickým účelům, tj. k výrobě tepla, elektrické energie a jako motorová paliva.

Motorová paliva jsou nejušlechtilejší paliva, na která jsou kladeny vysoké kvalitativní požadavky. Jsou to paliva nejdražší. Klasickými motorovými palivy jsou motorové benziny a motorová nafta. Jejich kvalita je stanovena příslušnými normami a těmto normám musí vyhovovat i používaná motorová biopaliva.

Jako motorová biopaliva mohou být použity rostlinné oleje, jejich deriváty hlavně estery mastných kyselin, jako jsou metylestery nebo etylestry, nižší alkoholy, jako metanol, etanol, propanol a různé chemické produkty vyrobené z obnovitelných surovin, jako je dimetyleter, uhlovodíky, etyl-ter.butyletér (ETBE), aj.

V současné době se používají hlavně dva druhy biopaliv:

  1. metylestery mastných kyselin (FAME), označované jako bionafta, biodiesel,
  2. bioetanol, bezvodý líh.
frame-scrollup